Друга полезна информация

Полезни връзки :

МОН

ИСОДЗ

Административни услуги, предлагани от детската градина

По повод възникнали въпроси за издаване на удостоверения за Агенцията за социално подпомагане, уведомяваме родителите, които кандидатстват за получаване на детски добавки, че във връзка с изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца(ДВ, бр.34/28.04.2017г.), изискването детската градина да издава служебни бележки при подаване на молби за детски добавки е отменено, като:
 информацията за записаните деца се подава служебно от детската градина, чрез информационната система на МОН, като ежемесечно Агенцията за социално подпомагане получава информация за допуснатите повече от 3 дни неизвинени отсъствия на децата, подлежащи на задължително обучение.
 в случаите на преместване на дете по време на учебната година( 15.09 до 31.05), детската градина служебно подава информация, чрез регистъра на МОН.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА

Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги

Приложение 1 – Карта на услугите

Връзка към нормативните документи, касаещи дейността на детската градина

https://www.mon.bg/bg/7