График за плащане на такси

ПРЕЗ УЧЕБНОТО ВРЕМЕ, ТАКСИ СЕ СЪБИРАТ ОТ 7.30ч. ДО 10.30ч. ВСЯКА СУТРИН МЕЖДУ 2-РО И 10-ТО ЧИСЛО В ЦЕНТРАЛНАТА СГРАДА НА УЛ.„МУСАЛА“ №7

Освен в посоченият времеви график, касиерът събира такси във всяка от сградите, както следва:
– Втори и трети работен ден от месеца: в сградата на бул.«Пушкин»№2- от 16.00ч.– 18,45ч.
– Четвърти и пети работен ден от месеца: ул. «Симеон Радев» №73а – от 16.00ч.– 18,45ч.
– Шести работен ден от месеца: на бул.”Бъкстон”Бл.45 – от 16.00ч.– 18,45ч.
– Седми работен ден от месеца в Централа на ул.«Мусала»№7 – от 16.00ч.– 18,45ч.

ВНИМАНИЕ! Напомняме, че съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, таксите се събират до 10-то число и след тази дата програмата автоматично начислява лихви върху неплатените такси! Родителите могат да заплащат своите задължения до 10-то число в Централната сграда извън посочения часови график,(7,30ч.-10,30ч.) или след уговорка с касиера на телефони: 02 855-00-47 и GSM:0887784868
Плащането на дължимите суми, само за присъствие на детска градина, може да се извършва и по банков път до 10-то число на месеца към:
Общинска банка АД, клон Денкоглу
IBAN: BG98 SOMB 913031 4340 3000,
BIC: SOMBBGSF

За да не възникват проблеми по преводите, вижте примерния образец на попълнената бланка.

Образец бланка