За Детска Градина 116 – Мусала

Контакти

ДГ №116 “Мусала“ е общинска детска градина, разположена на територията на кв. Павлово, ж.к. Бъкстон и местност “Гърдова глава”(под резиденция “Бояна”). Създадена през 1962г., детската градина е многократно видоизменяна, като с последното Решение №304/09.06.2016г. на СОС и Заповед № СОА16-РД-09-926/27.06.2016г. на кмета на СО, се преобразува в ДГ №116 “Мусала“.

Към настоящия момент се извършва строеж на две нови сгради към детската градина – в сграда на ул. „Мусала“ № 7 и сграда на бул. „Пушкин“ № 2 И макар, че очакваме с нетърпение приключването на строежа, не може да не изпитаме лека носталгия към онези стари сгради, които дълги години бяха дом за нашите деца. Тях вече ги няма, но продължавайки напред, ще съхраним и спомена за добрите дела, които могат да бъдат пример за бъдещите поколения. Няма да забравим и сме признателни за безвъзмездната помощ, оказана ни от нашите най-големи дарители – г-н Росен Станков и екипа на “ТЕРАЗИД” ЕООД, които през далечната 2004г. и 2006г. санираха и двете сгради на детската градина и ни помогнаха да ги превърнем в място изпълнено с уют, топлина детски смях и любов.
00

До приключването на строежите, за настаняване на децата, се ползват три апартамента и сградата на ул. „Симеон Радев“ № 73а. За всяка от тях е обособена отделна страница в ИСОДЗ, като се кандидатства за всяка група поотделно.

От самото си създаване, ДГ№116“Мусала“ се отличава със своята специфика, обусловена от разпръснатия сграден фонд, разположен на територията на три квартала – Павлово, ж.к. „Бъкстон“ и Бояна. Затова е необходимо, всеки родител, кандидатстващ за прием на дете, да е запознат с особеностите при организацията на работа в детската градина:

След въвеждане в експлоатация на новата сграда на бул. „Пушкин“ № 2, детската градина ще разполага с две яслени групи. Напомняме, че децата престояват в яслена група две години, а в градинска група(3-6г.) четири години. Не всяка сграда изпраща деца за първи клас всяка година и затова при навършване на три години, децата приети в една сграда, могат да бъдат пренасочени в друга, където се издава Четвърта група и се сформира Първа група. Нагледен пример за това са децата набор 2019г., които в момента посещават ясла в м-ст „Гърдова глава“, но за уч. 2022/2023г. ще бъдат пренасочени към сградата на бул. „Пушкин“ № 2, където ще бъде сформирана първа група.

Друга особеност на детската градина, е спецификата при организирането на временни дежурни групи, които се сформират при възникване на необходимост и са част от ежегодната организация на работа във всички детски градини. При възникване на аварии, намалена посещаемост, карантини и други обективни причини, децата от различните сгради, се насочват към сградата, където се сформира дежурна група. Това преместване, причинява временно неудобство на част от родителите и се приема трудно от децата. Затова изборът на дежурни сгради винаги се извършва след обстоен анализ на възрастовите групи и при възможност, се отчитат предпочитанията на родителите и децата.

Храната за децата се приготвя само в една от сградите на детската градина, в кухня -майка и се доставя с автомобил три пъти дневно до останалите сгради на детската градина. Организацията за приготвяне на храна изисква предварителна подготовка и информация за броя на децата, затова родителите следва предварително да уведомяват при посещение след отсъствие, за да бъде требвано детето им за храна.

Нашата цел е да създадем условия за изграждане позитивна среда за общуване между децата, семейството и учителите, защото само оптималното сътрудничество може да превърне всяко детска градина в дом, където децата идват с удоволствие и развиват своите потенциални възможности. Затова считаме, че детската градина трябва да бъде открита за родителите и макар в условията на епидемична обстановка това да е трудно изпълнимо, заедно търсим и предлагаме възможности за сътрудничество между семейство и учители.

Модел-за-адаптация