За Детска Градина 116 – Мусала

Работно време и контакти

ДГ№116 “Мусала“ е общинска детска градина, разположена на територията на кв. Павлово, ж.к. Бъкстон и местност “Гърдова глава”(под резиденция “Бояна”). Създадена през 1962г., детската градина е многократно видоизменяна, като с последното Решение №304/09.06.2016г. на СОС и Заповед № СОА16-РД-09-926/27.06.2016г. на кмета на СО, се преобразува в ДГ №116 “Мусала“.

Към настоящия момент с деца работят две сгради и един апартамент, като най-новата ни придобивка е сградата на бул. “Пушкин” № 2, която функционира от 15.09.2022г. Все още продължава строежа на мястото на Централата на ул. “Мусала” № 7,като се очаква местата да бъдат обявени през м. Март 2023г. Макар, че очакваме с нетърпение обновяването и на поседната сграда, не може да не изпитаме лека носталгия към онези стари къщи, които дълги години бяха дом за нашите деца. Тях вече ги няма, но продължавайки напред, ще съхраним и спомена за добрите дела, които могат да бъдат пример за бъдещите поколения. Няма да забравим и сме признателни за безвъзмездната помощ, оказана ни през годините, от нашите най-големи дарители – г-н Росен Станков и екипа на “ТЕРАЗИД” ЕООД, които през далечната 2004г. и 2006г. санираха безвъзмездно и двете сгради на детската градина и ни помогнаха да ги превърнем в място изпълнено с уют, топлина и любов.
00

До приключването на последния строеж, за настаняване на децата, се ползва и един апартамент на бул. “Бъкстон” 45. За сградите, са обособени отделни страници в ИСОДЗ, като се кандидатства за всяка група поотделно.

От самото си създаване, ДГ№116“Мусала“ се отличава със своята специфика, обусловена от разпръснатия сграден фонд, разположен на територията на три квартала – Павлово, ж.к. „Бъкстон“ и Бояна. Затова е необходимо, всеки родител, кандидатстващ за прием на дете, да е запознат с особеностите при организацията на работа в детската градина:

След въвеждане в експлоатация на новата сграда на бул. „Пушкин“ № 2, детската градина разполага с две яслени групи. Напомняме, че децата престояват в яслена група две години, а в градинска група(3-6г.) четири години. Не всяка сграда изпраща деца за първи клас всяка година и затова, определянето на свободните места за прием в тези групи за всяка учебна година, ще се извършва след анализ на наличните възрастови набори в конкретните сгради на детската градина и възможностите за оставане на децата в същата сграда, при преминаването им в първа градинска група.
Друга особеност на детската градина, е спецификата при организирането на временни дежурни групи, които се сформират при възникване на необходимост и са част от ежегодната организация на работа във всички детски градини. При възникване на аварии, намалена посещаемост, карантини и други обективни причини, децата от различните сгради, се насочват към сградата, където се сформира дежурна група. Това преместване, причинява временно неудобство на част от родителите и се приема трудно от децата. Затова изборът на дежурни сгради винаги се извършва след обстоен анализ на възрастовите групи и при възможност, се отчитат предпочитанията на родителите и децата.

Храната за децата се приготвя само в една от сградите на детската градина- сградата на бул. “Пушкин” № 2, в кухня -майка и се доставя с автомобил три пъти дневно до останалите сгради на детската градина. Организацията за приготвяне на храна изисква предварителна подготовка и информация за броя на децата, затова родителите следва предварително да уведомяват при посещение след отсъствие, за да бъде требвано детето им за храна.

Нашата цел е да създадем условия за изграждане позитивна среда за общуване между децата, семейството и учителите, защото само оптималното сътрудничество може да превърне всяко детска градина в дом, където децата идват с удоволствие и развиват своите потенциални възможности. Затова считаме, че детската градина трябва да бъде открита за родителите и макар в условията на епидемична обстановка това да е трудно изпълнимо, заедно търсим и предлагаме възможности за сътрудничество между семейство и учители.
Модел за адаптация