Новини

ДГ № 116 “Мусала” търси да назначи медицинска сестра и детегледачки в яслена група(3бр.), помощник-възпитател и чистач хигиенист за новопостроената сграда на бул. “Пушкин” № 2, както и за сградата на ул. “Симеон Радев” № 73а. За допълнителна информация, можете да позвъните на тел. 02-855-00-47
Елате при нас

—————————————————————————————————————-

ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ

Уважаеми родители,
Насрочваме родителските срещи, както следва:

Сграда бул. „Пушкин“ № 2
родени 2019г. – I гр. „Мечо Пух“ – 08.09.2022г. 17,30ч.
родени 2017г. новоприети в новосформирана III гр. „Ягодка“ – 08.09.2022г. от 18,30ч.
родени 2018г. – II гр. „Звънче“ – 09.09.2022г. 18,00ч.
родени 2017г. – III гр. „Всезнайко“ – 09.09.2022г. 18,30ч.
родени 2021г. – Ясла „Зайо Байо“ – 12.09.2022г. 17.30ч.

Сграда – бул. „Бъкстон“ № 45
родени 2019г. – I гр. „Слънце“ – 12.09.2022г. от 18,30ч.

Сграда -„Гърдова глава“, ул. „Симеон Радев“ № 73а
родени 2020г. – ясла „Гъбарко“ – 13.09.2022г. от 18.30ч.
родени 2018г. – II гр. „Шарена дъга“ – 19.09.2022г. от 18,00ч.
родени 2016г. -IV гр. „Пчеличката Мая“ 19.09.2022г. 18,30ч.
Дневен ред:
1. Запознаване с измененията в Правилника за дейността на детската градина;
2. Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта;
3. Изисквания към медицински изследвания и документи представени преди приема;
4. Избор на родителски актив и представители на групата.
5 Разни.
ВАЖНО! Поканата важи само за родители и не включва присъствието на деца! Не забравяйте, че дискусията ще бъде не само уморителна за тях, но и допълнително се натоварват всички присъстващи.

—————————————————————————————————————————————

Организация на работа през лятна ваканция

Уважаеми родители,

Във връзка с възникнали въпроси, напомням, че през разрешените от МОН ваканции, включително и за времето от 01.06 до 14.09, родителите подават заявление само за присъствие на децата си и всички незаявени дни се извиняват административно!
Към настоящия момент няма промяна в нормативната уредба и тъй-като детските градини вече са безплатни, отсъствията на децата през заявените дни ще бъдат отново служебно извинявани, за сметка на детската градина, като медицинска бележка се представя само при отсъствия поради констатирано заболяване на детето. Поради тази причина, ви призоваваме да прецените своите потребности и при възможност да прецизирате датите за посещение, за да ограничим разхищението на финансови средства и човешки ресурси през идващите летни месеци!
Обръщаме внимание, че сборните групи ще се сформират на база подадените заявления до 20-то число на месеца, предхождащ този, за който се отнасят заявените дни. Заявленията за присъствие се подават чрез маркиране на желаните дати и запаметяване с бутон “ЗАПАЗИ“ в раздел „Заявления за посещаване на детската градина (през ваканцията)“ в електронния дневник https://www.kiddodiary.com. В случай, че нямате достъп до интернет, можете да подадете заявленията за м. Юли и на хартиен носител в деловодството на ул. „Симеон Радев“ №73а от 8,30ч. до 16,00ч., до 20.06.2022г. Тел за връзка: GSM 0887784868 – Иванка Димова – касиер-домакин.

—————————————————————————————————————————

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Подаването на документи за записване на класираните деца, се извършва само в сградата на ул.“Симеон Радев“№73а (под резиденция „Бояна“), от понеделник до петък между 9,30ч. -12,00ч. и 14,00ч. – 16,30ч., след предварително договаряне на тел: 02/855-00-47, и/или GSM: 0879209516
Заявление за записване, както и набор от допълнителни документи, свързани със запознаване с Правилника за дейността на детската градина, ще ви бъдат предоставени на място. Документите са достъпни за запознаване в раздел “Прием и документи за записване”, а при възможност, може да изтеглите и попълните предварително.
Препоръчваме на всички родители, да се запознаят с изискванията за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на детето! Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!
Основни документи, които се изискват:
– оригинал на удостоверението за раждане на детето;
– документи за самоличност на родителите/настойника (лични карти, карта на постоянно пребиваващ чужденец, паспорт или друг) за сверяване на данните и други документи, необходими за доказване на заявени критерии (в случаите, когато не могат да се удостоверят служебно).
– за работещи родители и/или в отпуск по майчинство – служебни бележки за доказване на трудов статус, издадени след датата на класиране и копие на първа и последна страници от трудова книжка;

ВАЖНО! Отказ от записване се извършва само чрез писмено заявление, заведено в деловодството на детската градина!

—————————————————————————————————————————–

На вниманието на родителите на деца набор 2019г.!

Уважаеми родители,
Във връзка с предстоящото първо класиране за уч. 2022/2023г. ви обръщаме внимание, че в сграда “Гърдова глава” няма да се сформира първа група родени 2019г.
В информацията, качена на страницата в ИСОДЗ ПГУ и Iклас, е посочено, че децата от този набор, посещаващи към момента яслена група в тази сграда, ще бъдат пренасочени към новопостроената сграда на бул. “Пушкин” № 2. Затова, препоръчваме да пренасочете вашите кандидатури в другите сгради на детската градина или към други детски заведения!

————————————————————————————————————————

Информация за родителите на деца от Украйна, търсещи международна закрила.
Уважаеми родители,
Децата-бежанци се настаняват в образователни институции в Република България, съгласно изискванията на Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено от министъра на образование и науката.
Родителите следва да подават заявление по образец, до началника на Регионално управление на образованието София-град на адрес, гр. София, ул. Антим I, № 17 ет.4, деловодство.

Допълнителна информация относно необходимите документи, може да получите от сайта на РУО София-град:
https://ruo-sofia-grad.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0/

—————————————————————————————

Ден на отворените врати

Ден на отворените врати
Учителите на групите, ще бъдат на разположение, при въпроси от страна на кандидатстващи родители за съответната възрастова група.

————————————————————————————–

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че във връзка с отмяна на епидемичната обстановка, непостъпилите деца, приети за учебната 2021/2022г. в яслена и първа група, следва да постъпят в определените им възрастови групи, в рамките на 10 дни. В противен случай, ще загубят мястото си в детската градина и местата им ще бъдат обявени за свободни. В тази връзка напомняме, че необходимите медицинските документи, се представят на медицинските сестри най-малко един ден преди постъпване на детето.

Относно начина на извиняване на отсъствията, напомняме, че право на отсъствията по уважителни /домашни/ причини, имат:
децата от яслена, първа и втора група – 30 дни по домашни причини
децата от Трета и Четвърта група – 10 дни по домашни причини
Важно е да се знае, че при повече от три неизвинени отсъствия в месеца, на децата от Трета и Четвърта група, се спират детските надбавки за срок от една година.
Отсъствията се извиняват с предварително подадено заявление, през електронния дневник https://www.kiddodiary.com, или на хартиен носител в деловодството на ул. „Симеон Радев“ № 73а, както и с медицинска бележка, представена до 9,00ч. на последния работен ден от месеца, за който се отнася.
Забележка: В случай, че София е в червената зона и не са получени нови указания, отсъствията все още ще се извиняват административно, но отново с предварително подадено заявление.
Административно се извиняват и отсъствията по време на ваканциите, обявени от МОН и конкретно – предстоящата пролетна ваканция от 01.04.2022 г. до 10.04.2022г., като за този период не се подават заявления за отсъствие, а се заявява присъствие. За ваше улеснение, вместо заявления за присъствие, учителите по групи са подготвили формуляри под формата на анкета. Не забравяйте, че заявяването на присъствие е важно за детската градина, за да се калкулира правилно количеството на храната, необходима за децата от съответния ден.
Бъдете здрави!

—————————————————————————-

При карантиниране на група родителите имат право на болничен лист

Уважаеми родители,
Министерство на здравеопазването напомня, че:
– Родителите на деца, върнати от детско заведение (детска градина или ясла), вкл. и заради карантина, имат право на болничен лист. Това е посочено в Кодекса за социално осигуряване.
– Родителите на ученици до 14 години, които не посещават училище поради въведените противоепидемични ограничения, имат право на месечна целева помощ, в случай че са принудени да излязат в неплатен отпуск, тъй като не могат да работят дистанционно, нямат възможност да ползват платен отпуск и не са в болнични.
– За семейства с едно дете размерът на помощта е равен на минималната работна заплата – 650 лв. За семейства с две и повече деца помощта е 150% от размера на месечната минимална работна заплата или 975 лв. Помощта се отпуска на семейства, в които средният доход на човек е по-нисък или равен на 150% от минималната заплата или 975 лв. Това означава, че за да има право на такава подкрепа от държавата, семейство с едно дете трябва да има общ доход до 2925 лв., а с две деца – до 3900 лв.

В последните дни сме свидетели на нарастващо увеличение на положителните резултати от тестове сред деца от детските градини и учениците. Ежедневно се увеличава броя на отсъстващите с грипоподобни състояния и от нашата детска градина. Затова ви препоръчваме да следите за състоянието на децата си и в случай на наличие на хрема, кашлица, умора, гадене, повръщане, температура, мускулни болки и др. подобни, незабавно да се свържете с личния лекар за адекватно лечение!
Не се сърдете и не обвинявайте учителите и медицинската сестра, когато ви позвънят при проява на някои от тези симптоми! Време е всеки да осъзнае, че „причинявайки ви неудобство” с недопускане или връщане на детето, единствено и само се стремим да предотвратим или ограничим до минимум рисковите фактори в детската градина. Личната или професионална заетост на родителите не е основание, нито повод да не се изпълняват насоките и да се подлага на риск здравето на децата и персонала!
Напомняме, че ако детето ви е контактно на заболял член от семейството или с положителен резултат за COVID-19, следва да уведомите учителите от групите и не водете детето в детската градина!
Бъдете здрави и нека не забравяме, че единствения начин да ограничим заболеваемостта, е да спазваме противоепидемичните мерки и да се предпазваме взаимно!

——————————————————————————————————

Уважаеми родители,
Предоставяме ви информация за начините на компенсация на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища на територията на Столична община, поради липса на свободни места. Компенсация на разходите за неприети деца

Начини за извиняване на отсъствия на децата от детската градина

Уважаеми родители,
Отсъствия се извиняват(и съответно не се заплаща), след представяне на медицински документи или подадено заявление в елетронния дневник на https://www.kiddodiary.com, като:

Медицинските документи за извиняване на отсъствията, се представят най-късно до 9,00ч. в последния работен ден за месеца, за който се отнасят! След посочения час, касиерът започва изчислението на таксите, електронния дневник се заключва и учителите нямат достъп за допълнителни корекции.
Заявленията за отсъствие по домашни причини се подават по електронен път на https://www.kiddodiary.com до 9,00ч. за деня, за който се отнася, или на хартиен носител до края на месеца, при учителите по групи или в деловодството на ул. „Симеон Радев“ №73а.
В случаите, когато детето е заболяло в края на месеца и родителите нямат възможност да донесат бележките на място, може да ги изпратят през електронния дневник https://www.kiddodiary.com на учителите по групи или касиера Иванка Димова

Към настоящия момент гр. София попада в тъй нар. „Червена зона“ (наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението), отсъствията се извиняват административно, при наличие на писмено уведомление от родителите. За успокоение на тези, които имат заболели деца в края на месеца и се затрудняват да представят медицинската бележка за отсъствие по болест, предоставяме възможност да подадат заявления за отсъствие на хартиен носител до 9,00ч. на 30.09.2021г. , отново при учителите по групи или в деловодството на ул. “Симеон Радев” №73а Бланки може да получите от учителите по групи или да изтеглите от електронния дневник или от тук.
Заявление отсъствие

Телефон за връзка с касиера Иванка Димова: GSM 0887784868

————————————————————————————————

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Приемът в сградите на детската градина, ще се извършва при спазване на Насоките за работа на детските градини през учебната 2021-2022 година в условията на covid-19, Nasoki_DG_31082021_1630479551 и Вътрешни правила за намаляване риска от инфекция в ДГ116 Мусала, като:
– сутрешният прием се извършва от 7,00ч. до 9,00ч. При предварително обаждане до учителите по групи, родителите могат да доведат детето си закусило до 9,15ч. След този час, вратите се заключват и не се приемат деца, които не са отбелязани като присъствие в електронния дневник;
– приемането и издаването на децата се извършва на входа / стълбище / двор в зависимост от сградата, като се осигурява най-малко 1,5м. отстояние между семействата.
– Не се допуска влизане на родителите в сградите/ апартаментите, които детето посещава. Когато по изключение, е наложително да бъде допуснат родител в детската градина, той/тя следва да носи лични предпазни средства, да използва калцуни и да дезинфекцира ръцете си преди влизане;
– приемането се извършва от медицинска сестра, учителите по групи или друго упълномощено от директора лице, при използване на защитни маски за лице. За да се предотврати струпване на вратите, родителите се изчакват на нужното разстояние(1,5м.);
– В случай на констатиране на признаци на заболяване и/или се измери повишена телесна температура, по-висока от 37,3 градуса, детето не се приема,
– От момента на влизане на детето в сградата на детската градина от него не се изисква използване на предпазна маска, освен това не е препоръчано от личния му лекар;
– При издаване на децата, родителите изчакват в близост до входа, а в случаите на взимане на детето от площадката, се приканват да не се задържат в двора;
Преди планираното посещение на детето на детска градина, родителите уведомяват учителите по групи за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина, като:
– се запознават с предоставените от детската градина полезни препоръки да подкрепят усилията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на адаптацията на детето им;
– винаги, когато това е възможно, не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно;
– спазват регламентираната дистанция от 1,5 м;
– не водят децата си в детската градина, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят повишена телесна температура, по-висока от 37,3 градуса;
– придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това. В този случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете и носене на защитна маска за лице;
ако детето носи маска по препоръка на своя лекуващ/личен лекар, родителите осигуряват поне два броя маски на ден.

———————————————————————————————–

Медицински документи за децата, които възобновяват посещението си в детската градина

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че в образователните институции, е постъпило писмо от главния държавен здравен инспектор с указания за началото на учебната година. С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпването на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари в условията на настоящото разпространение на COVID-19, е възможно здравно-профилактичната карта да детето или ученика, да се предостави по служебен път на училищата/детските градини (напр. по електронна поща), а при невъзможност да бъде изискана на хартиен носител от медицинските специалисти в образователните институции до края на календарната 2021г. За връзка с ДГ№116“Мусала“, предоставяме следния e_mail: odz116@abv.bg писмо_0211-296(2)

Напомняме, че за децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, се изисква представянето на еднократен отрицателен резултат за чревни паразити след отсъствие на децата повече от два месеца, както и:

- При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания(само когато детето е боледувало от ЗЗ и/или постъпвало в болница) се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.
– Родителите на деца, отсъствали повече от 10 дни, могат вместо медицинска бележка за контактност, да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване. Бланката за попълване (с примерен образец), може да получите от медицинската сестра, учителите по групи, да изтеглите от електронния дневник https://www.kiddodiary.com или от тук Декларация-за-контактност

На вниманието на родителите, чийто деца ще постъпват за първи път в детската градина!

Новозаписаните деца се приемат в детската градина след представяне на всички документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
– за децата в яслена група – изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;
– данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
– медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
– деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

—————————————————————————————-

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно чл.15, ал.10 от Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община ( в сила от 1.03.2021 г. ) „… Постъпването на децата в самостоятелните детски ясли/детските градини, класирани за прием през новата учебна година, се извършва поетапно, но не по-късно от 60 дни за яслени групи и 30 дни за градински групи, считано от 15-ти септември на съответната календарна година. За текущи класирания сроковете започват да текат от датата на записване на децата…“
Всички Необходими-медицински-документи, се представят на медицинската сестра най-малко един ден преди постъпване на детето!
Телефоните за записване на дата за постъпване, ще бъдат активни от 25.08.2021г.: м.с. Милкова – GSM 0885627552;
яслена група – GSM 0879209519,

При възникнали въпроси, можете да пишете на e_mail: odz116@abv.bg

————————————————————————————————————————

На вниманието на родителите!
Започва строежа на втора сграда към детската градина, на ул. “Мусала “№7.

Уважаеми родители,
Уведомяваме ви че от 17.05.2021г.стартира строежа на още една сграда към детската градина – на мястото на Централата на ул „Мусала“7. От 26.04.2021г. до приключване на строежа, сградата преустановява работа с деца, като функциониращата досега Трета възрастова група (набор 2015г.), от уч.2021г./2022г. ще бъде преместена в апартамент на ул. „Вихрен“ Бл.39а. Приемът и записването на новокласирани деца, ще се извършва в сградата на ул. “Симеон Радев” № 73А , м-ст “Гърдова глава”, при спазване на санитарно-хигиенните изисквания – носенето на лични предпазни средства е задължително, като препоръчваме предварително договаряне на тел: 02/855-00-47, за да се избегне евентуално повторно идване и струпване на чакащи.

——————————————————————————————————————————————-

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

Уважаеми родители,
Столична община и СРЗИ предоставиха Алгоритъм за бърза реакция в случай на заразено с COVID-19 дете, ученик или човек от персонала на детските градини, ясли и училища.
Една от основните цели на правилата е директорите на образователните институции да предприемат мерки, без да изчакват предписание или указания от Столична РЗИ, което може да бъде издадено и на по-късен етап.
Всички родители ще бъдат незабавно уведомени в случай на поява на носител или болен от коронавирусна инфекция служител или дете от детската градина, като мерките за освобождаване и извеждане спрямо болни и инфектирани лица се предприемат веднага по дадения алгоритъм. С правилата може да се запознаете тук Алгоритъм за действие при Ковид 19

————————————————————————————————————-

ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” ОРГАНИЗИРА ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА ДЕЦА ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА НА ТЕМА “ЗАЩО ДА ХАПВАМ ПЛОД, МЛЯКО И МЕД“

ЦЕЛИ: Да популяризира схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ и да повиши нивото на интереса у децата и учениците към здравословното хранене.

УЧАСТНИЦИ: В конкурса могат да участват всички желаещи деца от І-ва до подготвителна група включително в детските градини, деца от подготвителна група и ученици от 1-ви до 4-ти клас включително в училищата, деца от подготвителна група и ученици от І до IV клас включително в центровете за специална образователна подкрепа, които посещават редовно държавни, общински и частни детски градини или държавни, общински и частни училища или центровете за специална образователна подкрепа. Участниците се групират в две възрастови групи:
• 1-ва -възрастова група – деца от І-ва до подготвителна група в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа;
• 2-ра възрастова група – ученици от 1-ви до 4-ти клас в училищата и центровете за специална образователна подкрепа.

КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ:
Децата следва да подготвят рисунка на тема „Защо да хапвам плод, мляко и мед“ и да изпратят сканирано копие на имейл konkurs@dfz.bg или по пощата (по куриер) на адрес София 1618, “Цар Борис III” 136 за конкурса „Защо да хапвам плод, мляко и мед“. За рисуване да бъдат използвани моливи, пастели,флумастери, темперни или акварелни бои, размер на рисунката А4. Ще се приемат и дигитални рисунки – нарисувани и сканирани, както и създадени на таблет или компютър.
Рисунките, които ще се изпращат по електронен път на имейла (konkurs@dfz.bg), трябва да бъдат с размер 4 Mb и да са снимани с фотоапарат или цветен скенер.
В един имейл могат да се изпращат не повече от 4 рисунки (до 13 Mb).

Конкурсът се огласява чрез: Официалния сайт на ДФ И Чрез медиите;

ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
• Участниците изпращат рисунка по конкурсната задача за съответната възрастова група. Всяка рисунка трябва да е придружена с трите имена на участника, учебно заведение, адрес и телефон за връзка.
• Рисунки се приемат от 19 до 30 октомври включително.
• Победителите ще бъдат обявени на 10 ноември.

НАГРАДИ:
• Награда за най-добрата рисунка в 1-възрастова група – таблет;
• Награда за най-добрата рисунка в 2-възрастова група – таблет;
• Трета поощрителна награда – таблет;

Най-добрите 13 рисунки ще влязат в календара на ДФ „Земеделие“ – РА за 2021 г.
С участието си в настоящия конкурс участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, за което последният не дължи заплащане от негова страна.
Подробности за условията за участие и критериите за подбор, може да намерите в прикачения файл ДЕТСКИ_КОНКУРС_УСЛОВИЯ

preview_c9a13179bed987db044498a5f6eb0237_collage22

——————————————————————————————————————————-

Спортен проект „Заедно с децата, играем в планината“
За поредна година, ДГ№116 „Мусала“ организира поредица от спортни предизвикателства за децата от детската градина, като част от реализацията на спортен проект по Програмата за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община. Проектът се реализира в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта“
При спазване на всички противоепидемични мерки, децата и учители от всяка група и сграда сътвориха свой незабравим спортен празник, а треньорите от „Мачирски спорт“, пренесоха част от алпийските способи за катерене в дворните пространства на детската градина.
Нашата основна цел е популяризиране движението сред природата и спорта на открито, като средство за възпитание и възможност за подобряване на тяхното здраве, физическо развитие и дееспособност.
Спортен празник по групи
—————————————————————————————————————————–

План за работа в ДГ№ 116 „Мусала“ в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на Covid-19

Уважаеми родители,

Във връзка с динамичната епидемична обстановка от COVID-19 в страната апелираме към вас за отговорно здравно и социално поведение и съпричастност по отношение спазване на мерките не само в детската градита, но и извън нея, за да запазим децата по-дълго време заедно.
Обща е отговорността ни за опазване здравето на околните, близките, възрастните и хората в риск.
План за работа в условия на COVID19 ДГ116

——————————————————————————————————–

Възможност за деца от всички възрастови групи, да бъдат включени в самостоятелна организация на предучилищното образование.

В условията на COVID-19, в отделни случаи, при които присъствието на децата е невъзможно или не е целесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на детска градина или техните родители/настойници попадат в рискова група за COVID-19) родителите могат да изберат самостоятелна организация. В този случай, за да могат децата да бъдат включени в самостоятелна организация на предучилищното образование, родителите подават заявление до директора на детската градина съгласно изискванията на чл. 18б от Наредба № 5 от 2016г. за предучилищното образование.

Документите и правилата за включване в самостоятелна организация на предучилищното образование, можете да видите тук.
1_Pravila_DG_2019_2020-1

3_Zayavlenie_priem_samostoyatela_organizacia_vzaimodeistvie_DG

4_Deklaracia_chl5_ZPUO

5_Deklaracia_chl18_al3_t3_Naredba5

————————————————————————————————————————————————————————————————-

ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ДЕТЕ
Детските градини са отворени за посещение от всички деца, но в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които предучилищното образование не е задължително и има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи.
В отделни случаи децата, за които предучилищното образование е задължително, но присъствието им е невъзможно или не е целесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на детска градина или техните родители/настойници попадат в рискова група за COVID-19), родителите могат да изберат самостоятелна организация. В този случай, за да могат децата да бъдат включени в самостоятелна организация на предучилищното образование, родителите подават заявление до директора на детската градина съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование.
В прикачените файлове, можете да откриете необходимите за това документи.
3_Zayavlenie_priem_samostoyatela_organizacia_vzaimodeistvie_DG

4_Deklaracia_chl5_ZPUO

5_Deklaracia_chl18_al3_t3_Naredba5-1

1_Pravila_DG_2019_2020-1

—————————————————————————————————————————————————————————-

Започна строежа на новата сграда към детската градина

Уважаеми родители,
С вълнение и гордост ви съобщаваме, че днес, 19.09.2020г., с разрушаването на старата сграда на бул. “Пушкин” № 2, започна дълго чаканият строеж на нова сграда към детската градина.
Ние не можем да не изпитваме лека носталгия по изминалите години, в които тази къща бе изпълнена с детски смях, топлина и много любов към децата, но едновременно с това чувстваме вълнение и гордост, че ще бъдем свидетели на всеки етап от изграждането на нов дом за нашите деца – отговарящ на нуждите на нашето общество от повече места в детските градини, дом с нова визия, променящ облика на нашия квартал.
Благодарим на районната администрация и на екипа на Столична община, за усилията, които положиха да се сбъдне нашата мечта и нека пожелаем на строителите спорна и ползотворна работа!
119486088_2821565821455798_2838383912914654974_o

https://stolica.bg/raion-vitosha/sled-50-godini-razshiryavat-detskata-gradina-v-pavlovo-parva-kopka-za-nova-sgrada-snimki-video

——————————————————————————————————————————————————————————————————

2020-09-16-DOD 116 DG – Обява за ДОД Народни танци
2020-09-16-DOD 116 DG – Обява за спортни и модерни танци

————————————————————————————————————————————————-

Уважаеми граждани и родители,

До приключване на извънредното положение, подаване и получаване на документи (служебни бележки, удостоверения и др.), ще се извършва по електронен път, на: е_mail: odz116@abv.bg, при спазване разпоредбите на Регламент 2016/679, ЗЗЛД.

Освен чрез електронния дневник KIDDO https://www.kiddodiary.com, детската градина създава и допълнителни канали за комуникация между родители и педагогическите екипи на всяка от групите, за предаване на своевременна информация при промяна на обстоятелствата и обратна връзка при необходимост.

———————————————————————————————————————————————————————-

Уважаеми родители,
Както знаете, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка от разпространението на COVID-19 у нас, се преустановиха посещенията на децата в детските ясли и детските градини. Независимо от затварянето на детската градина, предоставеният за контакти телефон тел: 02 855-00-47 е активен(пренасочен) и в рамките на работния ден, ще продължи да дава възможност за връзка с директора при възникнали въпроси.
Подаване и получаване на документи ще се извършва по електронен път, на:
– е_mail: odz116@abv.bg
– електронния дневник KIDDO https://www.kiddodiary.com

—————————————————————————————————————————————————————-

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ВИРУС COVID 19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Във връзка с разпространението на COVID 19, в ДГ№116 “Мусала”, са предприети мерки за недопускане и ограничаване разпространението на вируса на територията на детската градина:
1. Засилва се режима на дезинфекция, като откритите повърхности се почистват 3-4 пъти дневно и се следят микроклиматичните фактори на средата, в съответствие с наредбите.
2. Следи се за спазване на добра лична хигиена от персонала и регулярното измиване на ръце от децата с миещи препарати преди хранене и след използване на тоалетна, и при всяка потенциална възможност на замърсяване – игра на открито, допълнително провеждане на занимания и др.
3. Контролира се използването на индивидуални/еднократни кърпи и чаши, като се регистрира в дневник дезинфекцията на приборите за хранене след всяка употреба. Термодезинфекцията на спално бельо, се извършва само от специализирана фирма изпълнител на тази дейност, съгласно сключен договор.
4. Засилва се пропускателния режим за достъп на външни лица в детската градина, като медицинските сестри, съвместно с учителите да осъществяват засилен филтър. Ограничава се достъпът на външни лица до входа на сградите!
5. По преценка на медицинските сестри, деца с признаци на вирусно заболяване няма да се допускат, независимо от представяне на медицинска бележка, че са здрави! Заболелите лица от персонала няма да се допускат на работа.
6. До края на учебното време за уч.2019/2020г. се преустановят всички мероприятия с деца, както и организираното им извеждане на места, където има струпване на хора.
7. Деца и техните родители, за които е известно, че са се завърнали от държава със заразена зона, ще се допускат в детската градина, след изтичане на 14 дневна карантина.
8. При връщане на дете, издадено със симптоми на разболяване, както и след боледуване, децата се приемат както и досега само с бележка от личния лекар, удостоверяваща, че то е здраво и може да посещава детска градина.
Призовавам всички родители към стриктно спазване на мерките и проява на лична отговорност както към своето здраве, така и на всички останали!
П. Андреева – Директор на ДГ№116 “Мусала”
Заповед кмет

—————————————————————————————————————————————————————-
ДГ№116“Мусала“ е и сред отличените участници в Петото издание на Научно – практическата конференция „Добри практики в областта на физическото възпитание и спорта в образователните институции”, организирана от Дирекция ПИСТ към Столична община и НСА Васил Левски“. Реализацията на нашите проекти, е свързана с популяризирането на туризма и спортните дейности в природата, като особено внимание отделяме на организирането на спортни празници за деца и родители в НП “Витоша”. Проектът се осъществява с помощта на Програмата за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта”, като се надяваме и занапред да организираме още спортни празници и нови предизвикателства и всички заедно – деца, родители и учители, да преоткриваме възможностите, които предлага планината за съвместни дейности на открито.


ПОКАНА

Към родителите, излъчени на родителските срещи като представители от всички възрастови групи за участие в събрание за избор на нов Обществен съвет към ДГ№116 „Мусала“

—————————————————————————————————————————–

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Каним ви да присъствате на общо събрание за избор на нов обществен съвет към ДГ№116 „МУСАЛА“, което ще се състои на 12.11.2019г./ВТОРНИК/ от 18:00 часа в Централата на ул. „Мусала“ № 7 при следния дневен ред:
1. Представяне на същността и работа на Обществения съвет.
2. Избор на членовете на Обществения съвет
3. Избор на резервни членове на Обществения съвет.
4. Разни.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
Общественият съвет е орган, който се създава към всяка детска градина и училище за:
✓ подпомагане развитието на детската градина и училището;
✓ граждански контрол на управлението на детската градина и училището.
Подробна информация за статута и правомощията на обществения съвет е публикувана в прикачения файл – Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
Правилник
Директор П. Андреева

Важна промяна при отсъствия на деца от Подготвителните групи(5 и 6 год.) през учебната година

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че от началото на новата учебна година влизат в сила измененията в Закона за семейните помощи за деца. На основание Чл.7, ал.11 т.2 и ал.12 от Закона, при повече от три неизвинени отсъствия за месеца, детските надбавки за деца от III ПГ и IV ПГ ще бъдат спирани за една година!

Напомняме, че децата от ПГ имат право на 10 дни отсъствие по уважителни причини, само с предварително подадено заявление заведено във входящия дневник на детската градина. Можете да заявявате отсъствие чрез електронния дневник до 9,00ч.на деня за който се отнася или на хартиен носител в деловодството на ул. „Мусала“No 7.
Отсъствията с медицинска бележка се извиняват, само когато е представена най-късно до 09:00 ч. на последния ден от месеца, за който се отнася!

Важно!!! Уточнение към медицинските документи на децата след лятна ваканция

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с многобройните запитвания за медицинските документи при завръщане след лятна ваканция, отново уточняваме, че промяната в изискванията касае само представянето на актуализирани данни от личните лекари за имунизационния статус на децата. Както и досега, в началото на всяка учебна година, децата се приемат със
– здравно-профилактична карта;
– медицинска бележка за контактност с ОЗЗ (при отсъствие повече от 10 дни);
– еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(при отсъствие повече от два месеца).
(Ако детето е било в болнично заведение /по епидемични показатели/ и е отсъствало от детската градина повече от 30 дни, се представя и еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии!)

Новото изискване е свързано с писмо на Столична РЗИ с изх. № 14-944/ 08.08.2019 г. и на основание влязла в сила на Наредба №6/09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система(ДВбр.56/16.07.2019 г.). При приема на децата от м. Септември, следва да предоставите попълнена лична здравно-профилактична карта (ЛЗПК) и нанесен имунизационен статус. Медицинските сестри в детската градина ще приемат за редовно попълнени здравно-профилактичните карти на децата и без да са вписани дози и серийни номера на имунизациите!

С писмо изх. № 7-235 / 22.08.2019г. на Директора на СРЗИ, са дадени указания на учебни и детски заведение и на ОПЛ за начините на предоставяне на исканата информация. Може да бъде предоставена във вариант и носител удобен за личния лекар, независимо от това дали е изписана ръчно, генерирана от електронната база данни на общопрактикуващите лекари направено ксерокопие от здравния картон или написана на талон. Изписано „отговаря за възрастта“, не се приема за достоверно. В случай на отказ на родител да предостави данните на медицинските специалисти, детската градина следва да уведоми районните епидемиолози в СРЗИ за предприемане на допълнителни действия.
Повече информация можете да намерите в прикачените файлове

Pismo_IM status_Barbalov_Kastreva_DZ_UZ (1)

3a999c6995a7e4f0c1ee7e7c94459dd4

За новоприетите деца се изисква:
Оригинал на здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар на детето – представя се в началото на всяка учебна година – попълнена според горепосочените изисквания!
Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение;
Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение;
Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение.
За децата от яслена група – изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;
Забележка: Деца, които са посещавали детска ясла, не правят нови изследвания, а представят здравния картон от яслата или друго детско заведение, медицинска бележка за контактност ако са прекъснали посещение за повече от десет дни и изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, ако не са посещавали старото детско заведение повече от два месеца.

Важно! Често се случва медицинските документи да не отговарят на изискванията и сестрата да ги върне за корекция, а в този случай децата не се приемат! За да предотвратим стреса от евентуалното връщане на детето още в първия ден, всички документи се представят на медицинските сестри най-малко един ден предварително.

Телефони за връзка и консултация с медицинските сестри след 02.09.2019г. в рамките на работното им време – 07,00ч. до 14,00ч.
– За деца, приети в Първа и яслена група – сграда на ул. „Симеон Радев №73А – м.с. Милкова GSM 0885627552
– за деца, приети в сграда на бул. „Пушкин” и бул. „Бъкстон“ Бл.45 – – м.с. Шаханова 02 /856-29-59;

————————————————————————————————————————————

Спортен празник за деца и родители в ПП “Витоша”

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
За поредна година, ДГ№116 „Мусала“ организира спортен празник за децата и техните семейства на 08.06.2019г. /събота/ от 10,00ч. до 12.00ч. в ПП „Витоша“, местност „Офелии“, под наслов „На Витоша с мама и татко ела, за спорт и весела игра”
Проектът се осъществява с помощта на Програмата за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта”.
За децата отново ще бъдат организирани разнообразни спортни дейности, а тази година ще включим и нови състезания за деца и родители. Разбира се, на нашия празник всяко дете ще бъде победител и ще получи награда.

Програма на празника
– 09.45ч. – 10,00 ч. – регистрация и получаване на талон за участие с описание на игрите.
– 10,00ч. – начало на спортните дейности, които започват едновременно в четири центъра за спортни занимания;
– Парадът на хвърчилата е най-очакван от децата. Затова, не забравяйте да осигурите хвърчило на своето дете!
Във всички дейности ще се включат професионалистите от „Мачирски спорт“, които ще помагат на децата и ще ги запознаят със специфичните особености на конкретния спорт.
Правила за безопасен престой!
Всяка дейност в планината е съпроводена от известен риск от нараняване. Основни принципи при организирането на нашето мероприятие са: опазване здравето и живота на участниците и недопускане на крайни екстремни ситуации. Затова е необходимо деца и родители да спазват правилата за безопасност в планината и поведение за опазване на природата:
– Да не се паркира на тревните площи, а само на обособени за тази цел места; да не се допуска паленето на огън и не се уврежда растителността и след приключване на мероприятието, да се съберат отпадъците.
– Децата да са клинично здрави, да не са в контакт със заразно болни и състоянието им да позволява престой на открито. Времето в планината е променливо, затова екипирайте децата си с подходящи за сезона и планината дрехи и затворени обувки. Не забравяйте и шапка за глава, независимо от прогнозата за времето. Осигуряването на храна и вода е ангажимент на родителите.

poster2019

ПРИЕМ И ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г.

ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В ЦЕНТРАЛНАТА СГРАДА НА ДГ№116”МУСАЛА”,
КОЯТО СЕ НАМИРА НА УЛ. „МУСАЛА”№7.

Понеделник до петък от 9.00ч.– 11.30ч. и от 14.40ч. до 17.00ч.
Срок за записване първо класиране – 23.05.2019г.
Телефон за допълнителна информация: 02 855-00-47
Важно! С оглед опазване здравето и безопасността на децата, в сградите на ДГ№116“Мусала“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в сградите на детската градина. Препоръчваме на родителите, да договарят посещенията за записване на тел: 02/855-00-47

ПРЕПОРЪЧВАМЕ НА ВСИЧКИ КАНДИДАТСТВАЩИ, ВНИМАТЕЛНО ДА ПРОЧЕТАТ ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ
НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ВАЛИДНОСТ НА КРИТЕРИИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО И
ОПИСАНИ ПОДРОБНО В РАЗДЕЛ „РЪКОВОДСТВО” НА ИСОДЗ!
ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИТЕ ТОЧНО ПОСОЧЕНИТЕ, С УКАЗНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ДЕТЕТО НА МЯСТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА. АКО СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ РОДИТЕЛЯТ /НАСТОЙНИКЪТ/ НА КЛАСИРАНО ДЕТЕ Е ИЗПОЛЗВАЛ КРИТЕРИИ, КОИТО СА ДАЛИ ПРЕДИМСТВО НА ДЕТЕТО И ЗА КОИТО НЕ ПРЕДСТАВИ СЪОТВЕТНИЯ ДОКУМЕНТ, ЗАПИСВАНЕТО ЩЕ БЪДЕ ОТКАЗАНО!

————————————————————————————————————————————-

Отличие за детската градина

ДГ№116“Мусала“ е сред отличените участници в Петото издание на Научно – практическата конференция „Добри практики в областта на физическото възпитание и спорта в образователните институции”, организирана от Дирекция ПИСТ към Столична община и НСА Васил Левски“
Реализацията на нашите проекти, е свързана с популяризирането на туризма и спортните дейности в природата. Обещаваме и занапред да организираме още спортни празници и нови предизвикателства и всички заедно – деца, родители и учители, да преоткрием възможностите, които предлага планината за съвместни дейности на открито.
Надяваме се, че нашето планинско приключение ще добави още една малка крачка към един нов модел на здравословен начин на живот, базиран на двигателна активност и любов към природата.

https://www.sofia.bg/en/news/-/asset_publisher/1ZlMReQfODHE/content/id/3668354

43788588_942526349273754_650165320270479360_n
Грамота

Начини на подаване на документи по административни въпроси

Уважаеми родители,
Във връзка със започването на новата учебна година, ви уведомяваме, че всички документи, свързани с административни въпроси, се подават и приемат само в деловодството на ДГ№116»Мусала», в Централата на ул. «Мусала» №7.
Отсъствия по домашни причини, се извиняват само:
 при предварително подадено заявление в деловодството в централната сграда на ул. «Мусала» № 7 вписано във входящия дневник на детската градина!
 заявено директно през електронния дневник https://www.kiddodiary.com (за удобство има и мобилна версия).
Заявленията за отсъствие за същия ден се приемат до 9,00ч., преди приключване на калкулацията в електронния дневник за деня.
Учителите не приемат заявления за отсъствие по домашни причини и други документи!

poster32x47_150grGlanc_7br

СПОРТЕН ПРАЗНИК ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ В ПП “ВИТОША”

За втора поредна година, ДГ№116“Мусала“ организира спортен празник на 02.06.2018г. от 10,00ч. до 12.00ч. за децата и техните семейства в парк „Витоша“, местност „Офелии“ под наслов „Хей, Витоша здравей! Спортувай и се смей!“. Проектът се осъществява с помощта на Програмата за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта – 2018 година”. За децата отново ще бъдат организирани разнообразни спортни дейности. Нашата основна цел е всички заедно – деца, родители и учители, да преоткрием възможностите които предлага планината за активен и здравословен начин на живот и за съвместни дейности на открито.
На нашия празник всяко дете е победител и ще получи награда. За всяко включване в спортна игра получавате стикер, който трябва да залепите на получения при регистрацията талон и при събрани най-малко четири стикера, получавате награда – значка. Допълнителна награда ще получат всички, които се включат в играта с пускане на хвръчила(осигурени от вас).

Програма на празника

Всички участници трябва да бъдат на място най-малко 15 минути преди началото на спортните занимания(10,00ч.), за да успеят да получат своите талони за участие.
 Автобусът , който ще вози записалите се да ползват превоз от детската градина тръгва в 8,30ч. от сградата на бул. „Пушкин“ №2 . Връщането е в 12,30ч. от паркинга на „Офелии”;
 от 09.40ч. – 10,00 ч. – регистрация и получаване на талон за участие с описание на игрите .
 10,00ч. – начало на спортните дейности, които започват едновременно в пет центъра за спортни занимания.
 И отново ще организираме пускане на хвърчила с мама и татко, за да бъде незабравим празника… Във всички дейности ще се включат професионалистите от „Мачирски спорт“, които ще помагат на децата и ще ги запознаят със специфичните особености на конкретния спорт.

Правила за безопасен престой!
Всяка дейност в планината е съпроводена от известен риск от нараняване. Основни принципи при организирането на нашето мероприятие са: опазване здравето и живота на участниците и недопускане на крайни екстремни ситуации. Затова е необходимо деца и родители да спазват правилата за безопасност в планината и поведение за опазване на природата:
 Да не се паркира на тревните площи, а само на обособени за тази цел места; да не се допуска паленето на огън и не се уврежда растителността и след приключване на мероприятието, да се съберат отпадъците.
 Децата да са клинично здрави, да не са в контакт със заразно болни и състоянието им да позволява престой на открито. Времето в планината е променливо, затова екипирайте децата си с подходящи за сезона и планината дрехи и ботушки. Не забравяйте и шапка за глава, независимо от прогнозата за времето. Осигуряването на храна и вода е ангажимент на родителите.

Очакваме ви!


СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Във връзка с обществения дебат, започнат по повод отразените в медиите случаи на насилие в детски градини, с оглед съхраняването на общественото доверие в морала и професионализма на българския учител, педагогическата колегия на ДГ № 116 «Мусала» излиза със следното становище:
Екипът на Детска градина № 116 «Мусала» категорично се обединява около една единствена цел «Не на насилието в образователната система»! Ние вярваме, че щастливото дете е резултат от успешното партниране между всички участници в образователно-възпитателния процес! Нашата комуникация с родителите се гради на основата на партньорски диалог, на взаимно уважение, на доверие в морала и професионализма на работещите в образователната институция!
Ние нямаме какво да крием! Ние работим честно, достойно и с любов към нашите малки възпитаници. Монтирането на вътрешно видеонаблюдение с нищо няма да повлияе в позитивен план на нашата ежедневна професионална дейност. Въпреки това педагогическата колегия излиза със становище, че не възразява да бъде изградено видеонаблюдение в помещенията на ДГ№116 „Мусала“, при постигнат пълен консенсус между всички страни – служители, родители, Обществен съвет, Настоятелство и спазване на законовите разпоредби.
На извънреден Педагогически съвет, проведен на 19.02 2018г. в отговор на писмо с изх. № СОА18-ВК08-2085 /14.02.3018г. на Кмета на Столична община, се взе следното решение:
1. Да бъде организирана открита и поименна анкета с цел проучване на мнението на всички родители за изграждане на вътрешно видеонаблюдение в помещенията, където се отглеждат, обучават, възпитават и социализират нашите деца. Анкетата ще може да получите от учителките по групи или да попълните в електронен вариант, като посетите следния адрес: http://goo.gl/forms/J8466ybWL86vWPuD3

2. До 26-ти февруари 2018г. да бъдат обобщени събраните резултати за съгласие/несъгласие, както и въпросите от анкетите и да бъде организирано и проведено работно заседание на Обществения съвет и Настоятелство към ДГ № 116 «Мусала»;
След обобщаване на резултатите при постигане на пълен консенсус между всички заинтересовани страни: служители, родители, Обществен съвет и Настоятелство, могат да бъдат предприети последващи мерки за или против изграждане на вътрешно видеонаблюдение, като попълването на Декларация за информирано съгласие/несъгласие за монтиране на камери в помещенията на детската градина е задължително от всички служители и родители в детската градина! ( чл.4, ал.1 от Закона за защита на личните данни ДВ. бр.15 от 15.02.2013г.)

Предвид осигуряване на висока степен на Вашата информираност и при спазване на законовите изисквания изясняваме, че:
– Видеонаблюдението е действие по обработване на лични данни, тъй като се извършва запис на данните. По смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, “обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване”.
– Тайното използване на записващи и подслушвателни устройства без знанието на учителите и без изричното съгласие на родителите на всички деца в групата е незаконосъобразно и се разглежда с цялата тежест на закона като нарушение на:
Конституцията на Република България: чл. 32. ал. (2). Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.
Конвенция за правата на детето, чл.16 1. Никое дете не трябва да бъде подлагано на произволна или незаконна намеса в неговия личен живот, семейство, дом или кореспонденция, нито на незаконно посегателство срещу неговата чест и репутация.
GDPR (General Data Protection Regulation) Регламент, приет от Европейския съюз, разпореждащ нови правила за защита на личните данни.

При постигане на пълен консенсус за изграждане на видеонаблюдение е важно да сте информирани, че:
1. Системата ще се управлява от директора на детската градина или упълномощено от него лице без да е възможно он-лайн наблюдение;
2. При наличие на предпоставка, застрашаваща безопасността на деца и възрастни, извършено нарушение на обществения ред и други, право на достъп до данните ще имат директора на заведението, упълномощено от него лице, служители на правозащитните органи, както и лицата фигуриращи на тези записи, в частта която се отнася до тях;
3. Поставянето на камери ще се осъществява в сградата на детската градина, с изключение на спални и санитарни помещения;
4. Записите ще бъдат съхранявани в рамките на определен период и при необходимост същите ще бъдат използвани от оторизираните органи.
Бланки за информирано съгласие, можете да свалите от тук: Информирано съгласие родители

Безплатно силанизиране на първите постоянни молари на деца до 8годишна възраст
Министерският съвет на Република България, респективно МЗ и МОН, стартира за поредна година безплатно покриване със силанти на първите постоянни молари на децата до навършена 8-годишна възраст.
Това силанизиране предотвратява напълно най-уязвимото съзъбие от кариес и е безценно за подрастващите. Наша обща отговорност е тези осигурени от държавата мерки за децата да бъдат разгласени максимално и да постигнем максимален резултат – безплатно предпазени детски зъбки. В този дух е и Писмо № 9105-293 / 14.09.2017 г. на Зам.министъра на образованието и науката Таня Михайлова.
Силанизирането е безплатно организирано само до 20 НОЕМВРИ, 2017 г.
Родителите следва да се обърнат за справки и да заявят желание за силанизиране на Национален безплатен телефон – 080014546 или на тел.0293559355.
Също така родителите би следвало да попълнят предварително, ако имате възможност да го предоставите, и приложеното Информирано съгласие, ако не – то ще им бъде предоставено от съответния зъболекар.
От екипа на Националната програма за профилактика на орални заболявания на децата
МС на РБългария.

Спортен проект

ПОКАНА
Проект на ДГ№116 „Мусала“ „Хей, Витоша здравей! Спортувай и се смей!“
На 17.09.2017г. в местността “Офелии” на Витоша, ще се проведе спортният празник за деца и родители под надслов „Хей, Витоша здравей! Спортувай и се смей!“ Празникът е част от дейностите по изпълнение на проект финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта- 2018 година”.

Уважаеми родители,

Предстои ви истинско приключение, преминавайки с децата през различни спортни предизвикателства. На нашия празник всяко дете ще бъде победител и ще получи награда. За всяко участие ще получавате стикер, който трябва да залепите на получения при регистрацията талон и ако съберете най-малко четири стикера, получавате награда.
Има и още! Допълнителна награда ще получат всички, които се включат в играта с пускане на хвръчила(осигурени от вас).

Програма на празника
Всички участници трябва да бъдат на място най-малко 15 минути преди началото на спортните занимания(10,00ч.), за да успеят да получат своите талони за участие.
 Автобусът, който ще вози записалите се да ползват превоз от детската градина тръгва в 9,00ч. от сградата на бул. „Пушкин“ №2. Връщането е в 12,30ч. от паркинга на „Офелии”;
 от 09.40ч. – 10,00ч. – регистрация и получаване на талон за участие;
 в 10,00ч. – начало на спортните дейности, които започват едновременно в пет центъра за спортни занимания:
– катерене по алпийска стена;
– преодоляване на въжени препятствия – слак лента;
– стрелба с лък;
– забавни спортни игри със Смехурко
– ориентиране – участниците(мама, татко и дете) ще трябва да открият мястото, предназначено за спускане на децата с въжено тролейче.
 И най-важното – „Парад на хвърчилата“ – пускане на хвърчила с мама и татко, за да бъде незабравим празника…

Във всички дейности ще се включат професионалистите от „Мачирски спорт“, които ще помагат на децата и ще ги запознаят със специфичните особености на конкретния спорт.

Правила за безопасен престой!
Всяка дейност в планината е съпроводена от известен риск от нараняване. Основни принципи при организирането на нашето мероприятие са: опазване здравето и живота на участниците и недопускане на крайни екстремни ситуации. Затова е необходимо деца и родители да спазват правилата за безопасност в планината и поведение за опазване на природата:
 Да не се паркира на тревните площи, а само на обособени за тази цел места;
 да не се допуска паленето на огън и не се уврежда растителността и след приключване на мероприятието, да се съберат отпадъците. За целта, е осигурено сметоизвозване и торби за отпадък за участниците.
 Децата да са клинично здрави, да не са в контакт със заразно болни и състоянието им да позволява престой на открито. Времето в планината е променливо, затова екипирайте децата си с подходящи за сезона и планината дрехи и високи затворени обувки. Не забравяйте и шапка за глава, независимо от прогнозата за времето. Осигуряването на храна и вода е ангажимент на родителите.

Хей, Витоша здравей!

На вниманието на родителите, получаващи детски добавки
Уважаеми родители,
По повод възникнали въпроси за издаване на удостоверения за Агенцията за социално подпомагане, уведомяваме родителите, които кандидатстват за получаване на детски добавки, че във връзка с изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца(ДВ, бр.34/28.04.2017г.), се отменя изискването детската градина да издава служебни бележки при подаване на молби за детски добавки, като:
 информацията за записаните деца се подава служебно от детската градина, чрез информационната система на МОН, като ежемесечно Агенцията за социално подпомагане получава информация за допуснатите повече от 3 дни неизвинени отсъствия на децата, подлежащи на задължително обучение.
 в случаите на преместване на дете по време на учебната година( 15.09 до 31.05), детската градина служебно подава информация, чрез регистъра на МОН.

За отсъствията на децата през учебната година