Такси – правила за начисление и заплащане

Такси – правила за начисление и заплащане

Уважаеми родители,
Уведомяваме ви, че във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, плащането на таксата за присъствие в детската градина, ще се извършва само по банков път по сметка на ДГ №116 „Мусала“, към:
Общинска банка АД, клон Денкоглу IBAN: BG98 SOMB 913031 4340 3000,
BIC: SOMBBGSF
В бланката, освен сумата, задължително се посочват трите имена на детето, групата, която посещава и месеца, за който се внася таксата. Препоръчваме, преди да извършите транзакция, да направите справка в електронния дневник KIDDO https://www.kiddodiary.com/ за дължимата сума към деня на внасяне. Напомняме, че до промяна на нормативната уредба, след 10-то число върху таксата се начислява лихва и внесената сума може да не отговаря на задълженията към деня.
Суми за допълнителни дейности, не се превеждат по сметка на градината!

Предвид усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, срокът за плащане се удължава, до приключване на извънредното положение.
За връзка с касиера: e_mail: odz116@abv.bg
Образец вносна

Извлечение от Правилника за дейността на ДГ№116 “Мусала”

РАЗДЕЛ II ТАКСИ / ЗАПЛАЩАНЕ /

Чл.13
(1) Родителите на децата, които посещават ДГ№116 «Мусала» заплащат такси по реда посочен в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
(2) За ползване на целодневна детска градина от родителите или настойниците се събират месечни такси в размер на 60.00 лв. на месец, като спазват обявените дати за издължаване.
(3) Платената такса за месеца не може да бъде по-ниска от 50% от общата сума, независимо от мотива за отсъствие и има характер на абонамент.
(4) Таксата се начислява при спазване на нормативните изисквания за отчитане присъствието на децата в дневниците, като:
1. Присъствията и отсъствията на децата се водят от учителите ежедневно, като се отбелязват в дневник ( хартиен и електронен вариант) на поверената им група. Броят на присъстващите в групата се подава до 9.00ч. на касиер-домакина, за требването на хранителни продукти за деня.
2. След предаване по електронен път на сведението за присъствията на децата, поправки не се допускат.
3. До 9.00ч. на последния работен ден на месеца, на база представени извинителни документи от родителите, учителите и медицинските сестри в яслена група, изготвят и изпращат на касиер-домакина информация за децата, с посочени брой присъствени дни, извинени дни с медицинска бележка, дни, извинени със своевременно подадено уведомително писмо, неизвинени дни и служебно признати, като с подписа си удостоверяват верността на подадените данни.
4. Всички извинителни документи, се изпращат на касиера, който ги проверява и архивира до следващата финансова ревизия.
5. До второ число на месеца, касиер-домакина изготвя списък на децата, отсъствали повече от 3 дни за съответния месец с трите имена и ЕГН на детето и след съгласуване с учителите от съответната група, го представя на директора на детската градина.
6. Директорът прави проверка на дневниците /засичане във вертикален и хоризонтален ред на присъствените дни и сравнява таксовата книга за месеца с хранителната ведомост с получения брой хранодни.
(5) Начисляването на таксите се извършва чрез използването на лицензиран програмен продукт, в който се отбелязват дните на присъствие и отсъствие на всяко дете
(6) Касиерът има задължението:
1. Да обработи чрез програмния продукт предоставената му от учителите информация, да подготви списъци с дължимите такси и да ги предостави на учителите по групи
2. Да представи на счетоводителя справка за събираемостта на таксите, както и справка с изчислена средна месечна посещаемост по групи на директора, в брой присъствени дни и % на пълняемост на групите за изминалия месец до 2-ро число на следващия месец;
3. Таксова книга за изминалия месец, втория екземпляр от издаваната квитанция за платена такса и събраните извинителни документи, се съхраняват до следващата финансова ревизия, като се архивират както на хартиен носител, така и в електронен вид.
4. Поради необходимост от време за обработка на данните, в първия работен ден за месеца, такси не се събират!
(7) Съгласно Чл. 54 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, събраните такси следва да бъдат преведени към общинския бюджет до 10-то число на месеца.
(8) Таксите се събират между 2-ро и 10-то число от 7,30ч. до 10,30ч. всяка сутрин в основната сграда на ул. „Мусала“ № 7 .
(9) Касиерът допълнително посещава по предварително обявен график от 16.00ч. до 18,45ч. всяка от сградите на детската градина.
(10) След 10-то число програмата автоматично начислява лихви върху неплатените такси.
(11) Ангажимент на родителите на отсъстващи деца е да внесат задълженията си, с начислената лихва, най-късно до 5 дни след изтичане на обявения график, като могат да заплатят таксите от 7.30ч. до 10.30ч. в основната сграда или след допълнително договаряне с касиера на телефон 02 855-00-47 или GSM 0887784868.
(12) Събирането на такси се извършва само от касиер-домакина в посочените в ал.6 и ал.10 срокове, срещу издадена квитанция или ордер. По изключение / при отсъствие/ събирането на такси може да се възложи на друго лице, с определена за това заповед, в която е оказано времето и начина на събиране.
(13) Плащането на таксите може да се извършва и по банков път към Общинска банка АД, клон Денкоглу на IBAN BG98 SOMB 913031 4340 3000, BIC SOMB BGSF само до 10- то число на месеца! В бланката, освен сумата, задължително се посочват трите имена на детето, групата, която посещава и месеца, за който се внася таксата.
(14) Забранено е на учителите да събират пари за такса за детска градина!
(15) Справки за платени такси се правят само от касиера в Централната сграда.
(1) Съгласно Чл.13 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, при определени обстоятелства «.. местните такси и цени на услуги могат да се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите с изключение на тези, за които в Наредбата или в друг нормативен акт е предвидено друго…»

Чл.14
(1) При извиняване на отсъствия се спазват изискванията, посочени в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
(2) Отсъствията от детска градина биват извинени, неизвинени и администативно извинени, като:
(3) Неизвинените отсъствия се заплащат.
(4) Извинени са отсъствията, когато:
1. родителите са представили медицинска бележка най-късно до 09:00 ч. на последня ден от месеца, за който се отнася;
2. предварително е подадено заявление за отсъствие. През учебно време – от 15.ІХ до 31.V, се извиняват отсъствия по уважителни причини само при предварително подадено писмено уведомление, заведено във входящия дневник на детската градина:
3. до 30 дни за деца за I и II възрастова група ( 4-5 г.);
4. до 10 дни за деца в Трета и Четвърта Подготвителни групи – на основание Чл.7, ал.11 т.2 и ал.12 от Закона, при повече от три неизвинени отсъствия за месеца, детските надбавки за деца от III ПГ и IV ПГ ще бъдат спирани за една година!
(5) Родителите могат да заяват отсъствие по уважителни причини на хартиен носител в деловодството на ул. „Мусала“ № 7, или през електронния дневник(за улеснение има мобилна версия).
(6) Заявление за отсъствие по електронен път, се приема само до 9,00ч. когато се отнася за същия ден.
(7) При отсъствие поради медицински причини, родителите имат ангажимент да представят в детската градина извинителни медицински бележки преди изготвяне на справката и начисляването на таксите – т.е най-късно до 9.00ч. на последния работен ден от месеца, за който се отнасят, независимо дали заболяването на детето е започнало в края на месеца.
(8) Изключенията за начините на изпращане на оправдателни документи при внезапно заболяване, се договарят пряко с касиера.
(9) Корекции в следващия месец не се разрешават;
(10) Писмените уведомления са част от финансовата отчетност и следва да бъдат във вид, позволяващ съхраняването им до следващата финансова ревизия. Заявленията подадени в деловодството, се приемат само на попълнена бланка –образец, който се получава от касиер-домакина, или може да се изтегли от електронния дневник или сайта на ДГ№116“Мусала“.
(11) Заявления, подадени през електронния дневник се разпечатват от касиер-домакина.
(12) Отсъствие на децата от Подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите /коледна, зимна и др. /, определени със заповед за съответната година на Министъра на образованието и науката, както и при карантини, аварии, ремонт и други обективни причини).
(13) През учебно време( 15.09- 31.05 ), от 1-во до 5-то число на месеца, детската градина подава справка за отсъствията на децата от Подготвителните групи към НЕИСПУО. На основание Чл.7, ал.11 т.2 и ал.12 от Закона за семейни помощи за деца, при повече от три неизвинени отсъствия за месеца, детските надбавки за деца от ПГ се спират за една година!
(14) Когато в детската градина се провеждат санитарно-хигиенни и други дейности налагащи сформирането на сборни групи, както и ваканциите през учебната година, определени със заповед на министъра на МОН, включително от 01.06 до 14.Септември, родителят /настойникът подава заявление за времето, през което детето ще посещава детската градина и заплаща такса за заявените дни.
(15) Сроковете за подаване на тези заявления се изнасят на родителските табла и в електронния дневник, като през посочения период, родителите могат да заявят присъствие през електронния дневник или да подадат заявление при касиер-домакина на ул. «Мусала» № 7.
(16) Отсъствията през всички специфични случай на сформиране на сборни групи поради непредвидени обстоятелства (карантини, аварии, ремонт и други обективни причини) налагащи преместването на деца от една в друга сграда се считат за административно извинени.
(17) Във връзка с прилагането на § 38 – Преходни и заключителни разпоредби от Закона за предучилищното и училищното образование, и чл. 1а ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца, през учебно време(15.09-31.05) , от 1-во до 5-то число на месеца, детската градина подава справка за отсъствията на децата от Подготвителните групи към НЕИСПУО

Чл.15
(1) Ползването на преференции за пълно или частично освобождаване от такса става по реда на Наредбата, като в началото на всяка учебната година се подава декларация (по образец) до директора, придружена с необходимите документи, доказващи основанието за намаление или освобождаване от плащане.
(2) Освобождаването от такса или заплащането й в намален размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на документите.
(3) Не се заплаща такса за:
1. деца, чиито родител/родители са със 71 на сто и с над 71 % трайно намалена работоспособност, деца пълни сираци, децата на загинал/и родител при производствени аварии, природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг;
2. деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87/ 05.05.2010г.
3. третото и следващи деца на многодетни родители.
(4) Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
1. деца с един родител;
2. деца, единият от родителите на които е учащ, редовен студент или редовен докторант, които представят уверение от учебното заведение п.за всеки семестър.
3. За деца на многодетни родители таксата се заплаща с 50 на сто намаление за първото и със 75 на сто за второто дете.
4. Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление.
5. Когато в детско заведение са приети близнаци, поредността им се определя с копие от удостоверение за раждане, издадено от отдел “Гражданско състояние” на общината по месторождение на децата.
6. когато бащата е неизвестен, към документите се прилага дубликат на удостоверението за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на документите.

Чл. 16
(1) Съгласно чл.14 от Наредбата за администриране на местните данъци и такси на СО, неплатените в срок такси, се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(2) При просрочени дължими такси и незаплащане, се спазва следната процедура:
1. След 11 – то число касиерът разпечатва и запознава със справката за неплатени такси директора и учителите по групи;
2. Неплатилите родители биват приканени да заплатят дължимите такси чрез пряк разговор, телефонен разговор и съощение през електронния дневник
3. В случай, че родителят не се отзове в рамките на месец, се изпраща писмена покана за доброволно плащане по имейл на родителите или по пощата като препоръчано писмо, с обратна разписка.
4. В случай, на незаплащане на задълженията повече от два месеца, се изготвя констативен акт, който заедно с поканата, се изпраща до кмета на района, с предложение за изготвяне на акт по реда на чл.9 “б” от ЗМДТ.
5. Районната администрация окомплектова и изпраща събраните докладни до кмета на Столична община за изготвяне на акт по реда на чл.4 ал.1 – 5 и чл. 9 “б” от ЗМДТ;
6. Несъбраните суми ще бъдат принудително събирани от публични изпълнители при Националната агенция по приходите, съгласно чл.163, ал.3 от ДОПК.
7. При незаплащане на таксата след посочения в поканата за доброволно плащане срок, детската градина може да предприеме допълнителни административни мерки, в зависимост от случая.
(3) При нормативни изменения, касаещи начина на плащане, детската градина се ангажира своевременно да информира родителите за настъпилите промени.