Проекти

СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024Г.

1. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“ 2023г.
В проектната инициатива ще се включат общо 100/сто/ деца, на възраст от 3 до 5 години от ДГ№116“Мусала“, за които ще изградим:
– интерактивен кът, със STEM модули, където децата ще експериментират, решават предизвикателства и по лесен и забавен начин ще обогатяват своя социален и познавателен опит в областта на математиката и околния свят.
– „Арт работилница“, където ще предоставим допълнителни занимания по Изобразителни изкуства и приложни дейности с нестандартни материали, за повишаване на изобразителните умения и стимулиране творческата активност и изразителност в художествената дейност на децата в детската градина.
2. НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“
Изграждане на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по БДП.
3. Спортен проект по Програма „Спорт за деца и ученици“, към СО, на ДГ№ 116 „Мусала“ – организиране на спортен празник за деца и родители в ПП “Витоша”, в изпълнение на Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спорт-туристическата дейност в Столична община „София спортува“.
poster2023

ДГ № 116 „Мусала“ участва в схеми Училищен плод“ и „Училищно мляко“, за предлагане на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти в детските градини, финансирани от ДФ „Земеделие“ с финансовата подкрепа на ЕС.
Общата цел е да се повиши консумацията на плодовете и зеленчуците и осигури трайно увеличаване на делът на млякото и млечните продукти в храненето на децата от предучилищна възраст, когато се оформят хранителните им навици.
Всички плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти се предоставят на децата в детската градина, в съответствие на изискванията за здравословно хранене, определени с Наредба №6/2011 г. за здравословното хранене на децата от 3 – 7 год. в детските заведения.
preview_c9a13179bed987db044498a5f6eb0237_collage5

———————————————————————————————————————————-

ДГ№116“Мусала“ е включена в Проект BG05M2ОP001- 3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове – Дейност 2 8b721aa05a12ce2e5ff69acc7b97de90
И през учебната 2020/2021г. продължава съвместната работа по проекта, чиято цел е да подпомогне нагласата и поведението на децата, да уважават и разбират поведението и света на животните, като ги защитават и отстояват правата им. Дейностите, включени в проекта, обхващат занимания по научаване повече за техния свят и намиране на решения на наболели проблеми чрез игри, упражнения, презентации.

Децата се учат как да защитават животните

Проект по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта”.
Проектът е насочен към организиране на дейности в областта на физическото възпитание, спорта за децата в детската градина и ще продължи да работи в областта на здравословния начин на живот чрез балансирана комбинация от планински туризъм и спортни игри в природна среда. Главната цел е да популяризира движението сред природата, физическото възпитание и спорта сред нашите деца, като средство за възпитание и изграждане на детската личност и възможност за подобряване на тяхното здраве, физическо развитие и дееспособност.
Спортен празник по групи

Проект на детската градина “Учител за един ден”.
Ние считаме, че детската градина трябва да бъде открита за родителите и трябва да търси и предлага възможности за оптимално сътрудничество между семейство и учители. Затова нямаме т.нар. “Ден на отворените врати”, защото вратите на детската градина се отворени за нашите родители всеки ден. Вече четвърта година реализираме този проект и всеки родител може да се включи в образователно–възпитателния процес и да бъде част от дейността на децата в групата. Нашата цел е да създадем условия за изграждане позитивна среда за общуване между децата, семейството и учителите, защото само оптималното сътрудничество може да превърне всяко детска градина в дом, където децата идват с удоволствие и развиват своите потенциални възможности.