Правила за медицински контрол

П Р А В И Л А

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ КОНТРОЛ В ДЕТСКА ГРАДИНА №116 „МУСАЛА“
Извлечение от Правилник за дейността
Чл. 48
(1) Медицинското обслужване на децата в ДГ№116“Мусала“ и контролът по здравеопазването се осъществяват от медицински сестри, които разпределят времето за наблюдение на децата от групите в четирите сгради, по предварително уточнен график за седмицата.
(2) Медицинските сестри осъществяват системно наблюдение и контрол на режима на децата през деня в съответствие с възрастовите особености и физиологични потребности, като контролират изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и обучават помощния персонал за качествено извършване на този вид дейности.
(3) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО и ежедневно при прием на деца извършват сутрешен филтър, след което описват констатациите в съответния журнал. Когато медицинската сестра не е по график на сутрешен прием в групата, филтърът се извършва от учителката, която е първа смяна.
(4) При постъпване на новоприето дете, да уведомят сестрата и учителя по групи за особености в здравното и психическо състояние на детето – алергии, наследствени заболявания и др. и да представят консултация от съответният специалист за адекватна реакция на медицинската сестра при нужда;
(5) Прием на дете се отказва при наличие на следните симтоми:
 зачервено гърло; висока температура; хрема болки в корема, кашлица;
 разстройство, кожни обриви, паразити, инфектирани рани
 други външни признаци за разболяване
(6) Върнато или издадено дете с горепосочените симптоми, трябва да бъде заведено до личния лекар за лечение и повторният прием на детето се извършва само с представяне на медицинска бележка, че е клинично здраво и може да посещава детското заведение.
(7) Когато през деня детето прояви симптоми на заболяване, медицинската сестра задължително се свързва с родителите. Родителите са длъжни в най-кратък срок да се явят в детската градина, или да осигурят близък, който да се погрижи за детето.
(8) При заразно заболяване медицинската сестра изолира карантинираните групи и не допуска сливане с други групи.
(9) Медицинските сестри контролират редовното извеждане на децата на чист въздух най-малко 2 часа на ден. След 10.00ч., при подходящи метеорологични условия, децата се извеждат на двора като се спазват всички изисквания за безопасност.

Чл. 49
(1) Здравеопазването в детската градина се извършва съобразно общ закалителен режим, който е задължителен за изпълнение и се контролира от медицинските сестри.
(2) Следи се да се извършва ежедневно извеждане при температура на въздуха над 0 градуса, както и да не се извеждат навън при силен вятър и/или дъжд и др.
(3) Провеждат се здравно-просветна дейност, поддържа се на разположение на родителите табло със здравно-просветни материали, свързани с „Промоция на здравето”.
(4) Медицинските сестри осъществяват системно наблюдение на физическото и нервно-психическото състояние на децата, контролират и оценяват физическата им дееспособност.
(5) При организиране на следобедната почивка се следи всяко дете да ползва само личното си легло и бельо. При събиране /по различни причини/ на групи се следи спалното бельо на външните за групата деца да бъде сменено.
(6) В зависимост от атмосферните условия и температурата в занималнята, учителката, помощник-възпитателката и медицинската сестра преценяват начина на спане на децата /с чаршаф, одеяло, със или без пижамка./
(7) През летния сезон медицинската сестра изисква от родителите подходящо облекло, съобразено с температурите и задължително – шапка за слънце, при горещо време – джапанки за обливане краката на децата.

Чл.50
(1) В детската градина не се разрешава внасяне на лекарства. На родителите се забранява да съхраняват в гардеробчетата на децата хапчета,храна или опасни предмети.
(2) В детското заведение има медицински кабинет с оборудван спешен шкаф с медикаменти за първа долекарска помощ с пряк отговорник медицинската сестра. Тези медикаменти се изписват само по лекарско предписание. По изключение медицинските сестри могат да изписват дават антипиретици при внезапно повишаване на температура, само след консултация с родител или личния лекар на детето.

Чл.51
(1) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
(2) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя декларация, че детето не е било в контакт с ОЗЗ.
(3) При започване на учебната година родителите представят лична здравно-профилактична карта, в която личният лекар отразява здравното състояние на детето и поставените имунизации за изтеклия период.

Чл.52
(1) Разпространението на заразни заболявания се предотвратява чрез:
 поддържане на хигиенния режим в занимални, спални, сервизни помещения
 редовно проветряване на помещенията
 осигуряване на оптимални стойности на температура и влажност
 ежедневна дезинфекция на подове, плотове, повърхности, играчки и други предмети, с които децата са в контакт
 изграждане на устойчиви хигиенни навици у децата
 спазване на Мониторинговата програма за контактните повърхности
(2) При обявяване на епидемия контролът върху хигиенния режим се засилва, съобразно инструкциите и препоръките на компетентните органи.
(3) При установяване на остро заразно заболяване, родителите следва незабавно да уведомят персонала в групата.
Чл.53
(1) Хигиената в детската градина се поддържа от помощник-възпитателите
(2) Контролът върху работата на помощния персонал се извършва от директора на детското заведение и медицинските сестри.
(3) При остри заразни заболявания, карантини и др. отстраняват килими и всички меки играчки и такива, които възпрепятстват засилените мерки за дезинфекция
(4) Освен при поддържане на високо ниво на хигиена в цялото детско заведение, помощник-възпитателите пряко участват във възпитателния процес, а именно; в моментите на хранене; при изпълнение на поставените цели за възпитаване на здравна култура и навици за самообслужване у децата.
(5) На територията на ДГ№116”Мусала“ пушенето е забранено.