Режим на достъп

Извлечение от Правилника за дейността на ДГ№116 “Мусала”

Чл.74
(1) В ДГ№116”Мусала” са определени ПРАВИЛА за ограничаване достъпа в района на детската градина и регламентиране правата и задълженята на пресонала, и външните лица, извършващи дейност на територията на детското заведение
(2) ПРАВИЛАТА са съобразени с Решение №848/15.02.06г. на СОС и Заповед № З2-09-81 13.03.06г. от кмета на р-н “Витоша” и заповед № РД 09-1583 / 09.09.2009г. на министъра на МОМН

Чл. 75
(1) Забранено е влизането на външни лица в сградите и дворните пространства на детското заведение, освен за изпълнение на служебни задължения и доказана необходимост.
(2) Влизането се осъществява след задължително представяне на входа или чрез използване на видеодомофонната система(за Централа, сгради на : бул.”Пушкин” и «Гърдова глава»).
(3) Достъпът на родителите е разрешен от 07.00ч. до 8,50ч. и от 16.00ч. до 19.00ч. само до фоайетата на сградите. Посещението на родители в занималните може да става след предварително съгласуване с учителите и при спазване правилата за достъп.
(4) Не се разрешава достъпът до гардеробните в сградата на ул. «Симеон Радев» №73А от съображения за сигурност и спазване на хигиенните изисквания за осигуряване безопасни условия за отглеждане на децата в детското заведение.
(5) НЕ СЕ допускат закъснели родители и не се осъществява прием на децата им след 08.50ч. без това да е предварително съгласувано с учителите по група!
(6) Всеки вход се заключва след осъществяване на приема на децата и се отключва след 16.00ч. за взимането им.
(7) Не се разрешава продължително задържане на родителите в дворните пространства, при взимане на децата.

Чл. 76
(1) С оглед осигуряване безопасността и здравето на деца и възрастни, в две от сградите има изградено видеонаблюдение –за дворно пространство в централа на ул.“Мусала“№7 и фоайе в сграда на ул. „Симеон Радев” №73А –
(2) Всеки служител на детската градина има право да осъществява контролни функции по пропускателния режим на детското заведение и/или да преустанови достъпа на външни лица.
(3) От всички външни лица, посещаващи детското заведение се изисква представяне на лична карта, чиито данни се записват във въведена книга за посетители.
(4) За лица, представители на контролни органи, е задължително представянето на документ, легитимиращ контролните им функции.
(5) Всеки посетител е длъжен да заяви целта на своето посещение на учителя/ помощник-възпитателя, като предостави данните си за вписване в дневника.
(6) Забранено е да се внасят обемисти предмети, вещи и оръжие без разрешение на директора
(7) Лицата, отговарящи за извършването на допълнителни педагогически дейности, ремонт или абонаментно поддържане на технически съоръжения, както и на заместващи титулярите служители, се записват еднократно в дневника за посетители на детското заведение.
(8) В сградите не се допускат, или биват приканени да напуснат незабавно:
въоръжени лица и лица със съмнителен багаж;лица с неугледен външен вид или замърсени дрехи и обувки, с което нарушават хигиенния режим в сградата;
лица, за които се знае, че в семействата им има карантинно болен и лица, водещи животни

Чл.77
(1) В ДГ№116”Мусала” има сгради без собствено дворно пространство за игра на децата.
(2) Извеждането на децата за игри от сградите без дворно пространство, се извършва само при наличието на двама служители.

Чл.78
(1) В сградите на ДГ№116”Мусала”“ има осигурена СОТ
(2) Осъществена е съгласуваност и сътрудничество във взаимодействията със:
1 Охранителната фирма – „АСО – ПАНЕМА”;
2 СДВР – за оказване на навременна помощ при нужда;
3 Районната общинска администрация за своевременно запознаване с промените в нормативните актове и оказване на съдействие за ефективното им прилагане на територията на детската градина;
4 Родителски активи и настоятелство – за организиране дейности, осигуряващи безопасни условия на труд.

Чл.79 Забранява се влизането и паркирането на МПС на територията на детското заведение, с изключение на автомобилите, осигуряващи зареждането на хранителни продукти и извършващи пренасяне на готовата храна по филиали.