Организация на деня

Организация на деня ДГ116

Извлечение от Правилника за дейността
Чл.16
(1) Организацията на престоя на децата е съобразена с изискванията за безопасни условия на отглеждането, възпитанието и обучението им, както и със спецификата на ДГ№116 «Мусала». Въведени са Правила за осигуряване на условия за максимално безрискова среда, при ясно осъзнаване, че в условията на епидемии, абсолютно безопасна среда не може да съществува. Всички служители родители на деца в детската градина се запознават и приемат да спазват установените Правила за поведение в на територията на детската градина.
(2) Децата се приемат и издават от учителката, пом. възпитателката на групата или медицинската сестра, сутрин от 7.00ч. до 8,30 ч. и се издават до 19.00ч. лично на родителите или упълномощени от тях пълнолетни членове или близки на семейството, които са посочени в подадена за целта декларация.
1. Приемането на децата се извършва на входа на сградите / апартаментите, като при обявена епидемична обстановка, се използват необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем. Родители не се допускат в сградата в случаи на обявена епидемична обстановка или се ограничава тяхното влизане, при наличие на заповед он МЗ за обявени противоепидемични мерки!
2. Достъп на родители /настойници/ до групите е позволен в както в адаптационен период на новопостъпващите, така и след предварителна договорка с учителите по групи – при необходимост от лична среща – в дните, определени за консултация, или други предварително организирани съвместни инициативи – тържества, работилници и други изяви.
3. Родителите, участващи в образователно-възпитателния процес, следва да използват калцуни, да дезинфекцира ръцете си преди влизане.
(3) В случай на констатиране на признаци на заболяване детето не се приема.
(4) При издаване на децата (16,00ч. до 19,00ч.), родителите или на друг член от семейството, посочен в декларация от родителите, изчакват в близост до входа, а в случаите на взимане на детето от площадките, се приканват да не се задържат в двора.
(5) Преди планираното посещение на детето на детска градина, родителите уведомяват учителите или медицинската сестра по групи за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина и подготвят предварително необходимите документи за прием.
(6) По изключение, при предварително уведомление, закъснели деца се приемат до 8,45ч закусили, за да се включат в организираните дейности на групата. Вратите на детската градина се заключват в 9,00ч. и не се приемат деца след този час.

Чл.17
(1) Родителите или настойниците са задължени да изчакат извършването на ежедневния сутрешен филтър, установяващ здравословното състояние на детето, хигиенно състояние и липса на паразити.
(2) Не се разрешава на децата да внасят играчки, мобилни телефони, както и ценни украшения и др. предмети
(3) При инцидентно вземане на детето от непознат за учителите човек, се разговаря по телефона с родителите. От вземащия детето се изисква писмено уведомяване от родителите и документ за самоличност.
(4) Не се допуска предаването на деца на родители, лишени от родителски грижи по съдебен път, както и на;
1. на родителите на друго дете от групата (освен когато родителите са дали писмено съгласието си за това);
2. на непълнолетни братя или сестри;
3. на родители във видимо нетрезво състояние. При констатиран случай, незабавно се уведомява директора и отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“
(5) При предаването на децата на родителите учителят споделя кратка персонална информация за престоя на детето в групата. Не се допускат провеждането на продължителни и лични разговори на учителите с родителите.
(6) При закъснение на родителите след 19.00 часа, за невзети деца се информират социалните институции и „Отдел закрила на детето“
(7) Преди завръщане на детето след отсъствие, родителите задължително уведомяват педагогическия и/или медицинския персонал най-късно до 13,00ч. в деня преди тръгване, за бъде требвано за храна.
(8) За всяка група се създава постоянна онлайн връзка и се определя график за допълнителни консултации.

Чл.18
(1) Детската градина прилага модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към детската градина, описан в Приложение към Правилника за дейността на детската градина.
(3) Родителите на новопостъпващите деца, могат да се включат в различните форми на педагогическо взаимодействие, което ще даде възможност да се осигури по-плавна и безболезнена адаптация от семейната среда към детската градина. Подкрепата им ще осигури емоционален комфорт на детето и ще го стимулира за активно участие в режимните моменти в условията на детската градина.
(3) Продължителността на престоя на всеки родител в групата, изискванията за безопасност, както и дейностите, в които ще се включи, се определят предварително на индивидуални срещи с родителите.
Модел за адаптация