Обществен съвет

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на ДГ№116 „Мусала“ и граждански контрол на управлението на детската градина. Състои се от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган, определен от кмета на район „Витоша“ и четирима представители на родителите в детската градина, излъчени на родителските срещи по групи. Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно. Съставът включва основни и резервни членове. Членовете на обществения съвет се определят за срок до три години.

Списък с членовете на ОС към ДГ№116 „Мусала“, избрани на учредително събрание на 14.11.2019г.
Основни членове:
Председател на ОС – Юлия Кеманова – jkemanova@yahoo.com
и членове:
Ива Георгиева – iva.boombox@gmail.co
Надежда Яначкова – nadezhdayanachkova@yahoo.com
Весела Алексиева – aleksieva.raionvitosha@abv.bg
Ст. експерт ОСДКСЛ- представител на районна администрация
Резервни членове
Диляна Овчарова – diljanka@abv.bg
Петя Траянова – p.traianova@abv.bg
Ралица Петрова – ral.g.petrova@abv.bg

Протокол 2 ОС

Покана за заседание на ОС

Покана за заседание на Обществения съвет

Протокол първо заседание ОС
Протокол учредително събрание ОС

Покана за ОС
Покана ОС
Правилник